Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Maincontracting

:

Hogeschool UtrechtFout in webonderdeel: Kan geen beschikbare server voor de uitvoering van code in de sandbox vinden.
Maincontracting

 
PMaincontracting.jpg
 ​
 

De overheid en de (commerciële) vastgoedeigenaren beheren samen vele duizenden vastgoedobjecten. Hun portofolio kent een grote diversiteit zoals monumenten, kantoren, paleizen, huizen, winkelcentra, zorgcentra, gevangenissen, musea, ziekenhuizen, laboratoria etc.

Al deze objecten worden in een vooraf vastgesteld (technisch) conditie niveau gehouden of in een gewenst conditie niveau gebracht. Het realiseren hiervan wordt vindt plaats door derden of eigen technische diensten Dagelijks Onderhoud (DO) en Planmatig Onderhoud (PO) uit te laten voeren.

De uit te voeren activiteiten t.a.v. het DO en PO liggen vast in overeenkomsten of interne beleidsstukken. De inhoud van deze documenten zijn onderhevig aan verandering veroorzaakt door bv. voortschrijdend inzicht van de eigenaar of de toeleverende markt, de politiek, de (sociaal) economische situatie e.d. De laatst genoemde kent overigens thans een grote dynamiek.

Tijdig anticiperen op de veranderingen als (vastgoed) eigenaar en leverancier van technisch beheer & onderhoud door het toepassen van het concept Maincontracting kan een oplossing zijn. Echter of het concept Maincontracting het antwoord is op dergelijke vraagstukken is niet nog niet onderzochten is er om die reden promotieonderzoek gestart naar het concept Maincontracting.
 


Het promotieonderzoek richt zich op het onderwerp Maincontracting en inhoudelijk hoe Maincontracting optimaal uitgevoerd kan worden, incl. bijbehorende voorwaarden en randvoorwaarden om de meest optimale integrale vorm van DO en PO te benaderen. Het promotieonderzoek richt zich zowel op het proces matig deel als de kaders waarlangs de prestatie volgens het concept Maincontracting geleverd moet worden.

Plaatje onderhoud 2.jpg

De promovendus is werkzaam bij de Hogeschool Utrecht als o.a. studiecoördinator/docent BOEI opleidingen aan de faculteit Natuur en Techniek. De promotie zal plaatsvinden aan de TU/d. De promovendus wordt begeleid door een promotor en copromotor van de TU/d en heeft een begeleidend lector van de Hogeschool Utrecht.  Beoogd is dat het onderzoek binnen vier jaar is afgerond en tussentijdse onderzoeksresultaten kent.

Het promotieonderzoek wordt integraal uitgevoerd wat inhoudt dat er samengewerkt wordt met vastgoedeigenaren en leveranciers van technisch beheer & onderhoud. Feitelijk zijn dit de huidige en toekomstige opdrachtgevers/leveranciers van Maincontracting. Tevens leveren de participanten een financiële bijdrage om het promotieonderzoek mogelijk te maken.

Als casus en startpunt wordt het concept Maincontracting gebruikt dat toegepast gaat worden door RGD Directie Beheer en haar leveranciers voor een aantal objecten. Het is verantwoord om aan te nemen dat op korte termijn meer opdrachtgevers het concept zullen adopteren en in uitvoering zullen brengen.  Als toetsingskader wordt vooralsnog het Rgd-BOEI concept aangehouden tenzij onderzoek anders uitwijst.
Plaatje onderhoud.jpg

Het onderzoek over het onderwerp Maincontracting kent vijf onderzoeksresultaten en drie deelvragen die onderzocht dienen te worden om de onderstaande hypothese te kunnen bewijzen;

 
“Toenemende performance resulteert in afnemende kosten bij Maincontracting"
 
 
 
Deze hypothese blijkt in de context van het onderwerp en casus niet die eenvoud in zich te hebben als in een eerste indruk gedacht zou kunnen worden en moet daarom verder onderzocht worden. Om binnen de domeinen technisch beheer & onderhoud en technisch beheer & onderhoud contracten verder te kunnen innoveren levert het promotieonderzoek de volgende onderzoeksresultaten op voor eigenaren en leveranciers van Maincontracting;
 
Onderzoeksresultaat 1
Een gevalideerd onderzoek op welke fundamentele uitgangspunten “Maincontracting” gebaseerd dient te zijn (modelvorming) en waarop het een antwoord moet geven.
 
Onderzoeksresultaat 2
Een gevalideerd onderzoek waaraan “Maincontracting” aan moet voldoen. (modelvorming).
 
Onderzoeksresultaat 3
Een gevalideerd model die “Maincontracting” omschrijft waarmee processen integraal geoptimaliseerd en geprognosticeerd kunnen worden. (modelvorming).
 
Onderzoeksresultaat 4
Een gevalideerd onderzoek hoe de overheid, de (commerciële) vastgoedeigenaren en leveranciers optimaal “Maincontracting” uit kunnen voeren teneinde gestelde doelen te bereiken. Deze doelen kunnen zijn;
a. Winst en/of rendement
b. Bedrijfsdoelstellingen
c. Optimalisatie van interne processen
d. Optimalisatie van externe processen
 
Onderzoeksresultaat 5
Ontsluiting van verworven kennis geborgd door permanente educatie.
 
 
De vijf onderzoeksresultaten staan niet op zich. Om tot de onderzoeksresultaten te kunnen komen moeten mede de volgende deelvragen beantwoord en gevalideerd worden;
 
1. Kwalificering contractvormen.
Een gevalideerd onderzoek dat contract vormen inventariseert, categoriseert en omschrijft teneinde het concept Maincontracting te kwalificeren en kwantificeren.
 
2. Een valide conceptueel model van Technisch Beheer.
Een gevalideerd universeel conceptueel model dat in beginsel technisch beheer beschrijft waarmee optimalisatie van processen en feitelijk uitvoering bewerkstelligd kan worden.
 
 
3. Is Maincontracting een Nederlandse uitvinding?
Een gevalideerd onderzoek hoe Maincontracting buiten Nederland wordt uitgevoerd in de context van de initiële onderzoeksresultaten.
 
Het onderzoek heeft zowel een wetenschappelijke als een maatschappelijke relevantie. De wetenschappelijke relevantie van het onderzoek ligt besloten in het feit dat er over het onderwerp met bijbehorende onderzoeksresultaten de literatuur (te) summier is en niet wetenschappelijk onderbouwd. De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is dat het overgaan tot het concept maincontracting invloed heeft op zowel het individu, het bedrijf en de maatschappij als geheel. Naast de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie is er een gemeenschappelijk belang tussen opdrachtgever(s) en opdrachtnemer(s) om dit onderzoek te laten plaatsvinden.
​ 
 
 
 
In samenwerking met:​